Tổng cục Thuế hỗ trợ quyết toán thuế TNCN trực tuyến phòng tránh dị.ch COVID-19

0
28Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 13 . CT TTg của . Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dị.ch COVID 19 trong tình hình mới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN thông qua c.ổng thông tin điện t.ử của Tổng cục Thuế.Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 theo phương thức điện t.ử qua c.ổng thông tin thuế điện t.ử của Tổng cục Thuế. Đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 có phát sinh số thuế còn phải nộp, để đảm bảo đúng thời hạn theo qu.y địn.h hiện hành, cá nhân chủ động lập, gửi file qua c.ổng thông tin thuế điện t.ử của Tổng cục Thuế.Ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được xá.c định là ngày Cổng thông tin thuế điện t.ử của Tổng cục Thuế chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế. Cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ được gửi qua đường bưu điện của người nộp thuế, thực hiện đối chiếu với hồ sơ khai thuế điện t.ử để xử lý theo qu.y địn.h hiện hành.Văn bản của Tổng cục Thuế cho biết, theo khoản 4, Điều 28 Thông tư số 111 . 2013 . TT BTC của Bộ Tài chính, Nghị định số 65 . 2013 . NĐ CP của Chính phủ qu.y địn.h chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN đã hướng dẫn Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN, nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo qu.y địn.h thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.Do đó, đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 có phát sinh số thuế được hoàn, các cá nhân có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 sau ngày 30 . 3 . 2020.Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố có văn bản gửi các cơ quan ban, ngành, các doanh ngh.iệp trên địa bàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí, nhắn tin đến các tổ chức, doanh ngh.iệp, cá nhân đẩy mạnh việc nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện t.ử qua Cổng thông tin thuế điện t.ử của Tổng cục Thuế cũng như chí.nh sác.h thuế TNCN hiện hành.

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/thue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here