Hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân

0
37Thực hiện ý kiến chỉ đạo của . Chính phủ tại Chỉ thị số 13 . CT TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dị.ch COVID 19 trong tình hình mới Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người . tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, khai báo điện t.ử, kiểm soát dị.ch bện.h . hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dị.ch vụ công trực tuyến và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 theo phương thức điện t.ử qua c.ổng thông tin thuế điện t.ử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện một số việc cấp thiết.Cụ thể, đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 có phát sinh số thuế còn phải nộp, để đảm bảo đúng thời hạn theo qu.y địn.h hiện hành, cá nhân chủ động lập, gửi file qua c.ổng thông tin thuế điện t.ử của Tổng cục Thuế được hỗ trợ 24 . 7 . Ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được xá.c định là ngày c.ổng thông tin thuế điện t.ử của Tổng cục Thuế chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế. Cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ được gửi qua đường bưu điện của người nộp thuế, thực hiện đối chiếu với hồ sơ khai thuế điện t.ử để xử lý theo qu.y địn.h hiện hành.Tổng cục Thuế cũng lưu ý, tại khoản 4, Điều 28 Thông tư số 111 . 2013 . TT BTC ngày 15 . 8 . 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65 . 2013 . NĐ CP của Chính phủ qu.y địn.h chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân đã hướng dẫn Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo qu.y địn.h thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn. Như vậy, đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 có phát sinh số thuế được hoàn thì các cá nhân có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 sau ngày 30 . 3 . 2020.Ngoài ra, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố có văn bản gửi các cơ quan ban, ngành, các doanh ngh.iệp trên địa bàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí, nhắn tin đến các tổ chức, doanh ngh.iệp, cá nhân đẩy mạnh việc nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện t.ử qua c.ổng thông tin thuế điện t.ử của Tổng cục Thuế cũng như chí.nh sác.h thuế TNCN hiện hành. . .

Nguồn: https://tongcucthuevietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://tongcucthuevietnam.com/huong-dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here